Fear keeps us focused on the past or worried about the future. If we can acknowledge our fear, we can realize that right now we are okay. Right now, today, we are still alive, and our bodies are working marvelously. Our eyes can still see the beautiful sky. Our ears can still hear the voices of our loved ones.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Máy Vi Tính
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thì thầm bằng vi tính
Mới đúng điệu "imeo"
Nói năng bằng cái lưỡi
Xưa như thuở nhà nghèo
Thời "software" quyết định
Con "chip" bay lên trời
Thẩy "ram" vào dữ liệu
Ái tình liền bốc hơi