The multitude of books is making us ignorant.

Voltaire

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Máy Vi Tính
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thì thầm bằng vi tính
Mới đúng điệu "imeo"
Nói năng bằng cái lưỡi
Xưa như thuở nhà nghèo
Thời "software" quyết định
Con "chip" bay lên trời
Thẩy "ram" vào dữ liệu
Ái tình liền bốc hơi