Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

 
 
 
 
Mậu Thân Xuân Tiết
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Phan Văn Các
Tập thơ Phan Văn Các: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
戊申春節
 
四月百花開滿圓
紅紅紫紫互爭妍
白鳥捉魚湖裏去
黃鶯飛上天
天上閒雲來又去
忙把南方捷報傳
 
Mậu Thân xuân tiết
 
Tứ nguyệt bách hoa khai mãn viên
Hồng hồng tử tử hỗ tranh nghiên.
Bạch điểu tróc ngư hồ lý khứ,
Hoàng oanh phi thượng thiên.
Thiên thượng nhàn vân lai hựu khứ,
Mang bả Nam phương tiệp báo truyền.
 
Dịch nghĩa
Tiết tháng tư trăm loài hoa nở đầy vườn,
Đỏ đỏ, tía tía, hoa đua nhau phô vẻ tươi.
Có con chim trắng sà xuống hồ để bắt cá,
Chim hoàng oanh thì lại bay thẳng lên trời.
Trên trời, những áng mây thong thả bay đến rồi bay đi,
Lòng rộn lên tin thắng trận ở miền Nam báo về.
 
Tết Mậu Thân
 
Tháng tư hoa nở một vườn đầy,
Tía tía hồng hồng đua sắc tươi.
Chim trắng xuống hồ tìm bắt cá,
Hoàng oanh vút tận trời.
Trên trời mây đến rồi đi,
Miền Nam thắng trận báo về tin vui.
Chú thích
Viết bằng chữ Hán, ngày 14-4-1968. Sách Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1990, tr.83-84.