"It is possible to live happily in the here and the now. So many conditions of happiness are available - more than enough for you to be happy right now. You don't have to run into the future in order to get more.",

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Máu Cờ
Tác giả: Hồ Dzếnh
Tập thơ Hồ Dzếnh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sắc biếc chen lừng dáng huyết tươi,
Lênh lang tuôn ánh thái dương cười,
Dưới cờ, hồn nhỏ tràn như biển,
Trí rộng muôn sông, chấp vạn người.
 
Sức mạnh nào ngăn Ý chí ta,
Gươm thần khi ngứa máu xông pha?
Một đi -- cái chết nghìn thu nhẹ,
Hát trước câu: "Không trở lại nhà."
 
Giang sơn một thuở lầm tro bụi,
Kiếp sống vinh gì nợ hắc nô?
Kiếp sống vinh gì, khi thế hội
Đã xoay nghiêng ngửa móng cơ đồ?
 
Ngựa không thèm nhớ đồng xanh cũ,
Ta há mơ gì chút gió quê?
Cờ (...) tuôn ra bao máu đỏ
Ghi câu non biển: Chết không về!