We should read to give our souls a chance to luxuriate.

Henry Miller

 
 
 
 
Mạc Ban Trưởng - 莫班長
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
莫班長
 
慷慨賓陽莫班長
解囊買飯給囚人
晚間解縛給他睡
不用威權只用恩
 
Mạc ban trưởng
 
Khảng khái Tân Dương, Mạc ban trưởng,
Giải nang mãi phạn cấp tù nhân;
Vãn gian giải phược cấp tha thụy,
Bất dụng uy quyền, chỉ dụng ân.
 
Trưởng ban họ Mạc
 
Trưởng ban họ Mạc người hào hiệp,
Dốc túi mua cơm giúp phạm nhân;
Đêm đến cởi thừng cho họ ngủ,
Chẳng dùng quyền thế, chỉ dùng ân.