Remember that great love and great achievements involve great risk.

Anonymous

 
 
 
 
Lý Qua Cầu
Tập thơ Bế Kiến Quốc: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bằng lòng đi em…
Nhưng má anh đã mất
Mịt mù xa Nam – Bắc khó đưa dâu.
 
Bằng lòng đi em…
Nữa mai rồi cách mặt
Chuyên tâm tình muốn nói dễ chi đâu.
 
Bằng lòng đi em…
Dẫu chỉ nhờ câu hát
Có chiếc xuồng ba lá của riêng nhau.
 
Bằng lòng đi em…
Mỗi khi buồn muốn khóc
Một mình anh ca điệu lý qua cầu…