The multitude of books is making us ignorant.

Voltaire

 
 
 
 
Lương Hoa Thịnh Tướng Quân Thăng Nhậm Phó Tư Lệnh - 梁華晟將軍升任副司令
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Trần Đắc Thọ
Tập thơ Trần Đắc Thọ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
梁華晟將軍升任副司令
 
昔日麾軍湘浙地
今年抗敵緬滇邊
顯赫威名寒敵膽
為公預誦凱旋篇
 
Lương Hoa Thịnh tướng quân thăng nhậm phó tư lệnh
 
Tích nhật huy quân Tương, Chiết địa,
Kim niên, kháng địch Miến, Điền biên;
Hiển hách, uy danh hàn địch đởm,
Vị công dự tụng khải toàn thiên.
 
Tướng quân Lương Hoa Thịnh thăng chức phó tư lệnh
 
Đốc quân ngày trước vùng Tương, Chiết,
Chống giặc năm nay mạn Miến, Điền;
Lừng lẫy uy danh, thù mất mật,
Khải hoàn mừng trước, xướng thành thiên.
Chú thích
Lương Hoa Thịnh, Trung tướng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục chính trị đệ tứ chiến khu ở Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Khi ông được thăng chức Tư lệnh phó mà Trương Phát Khuê làm Tư lệnh trưởng thì thiếu tướng Hầu Chí Minh thay ông làm Chủ nhiệm.