Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
 
Lữ quán - 旅館
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
旅館
 
照例初來諸難友
必須睡在廁坑邊
假如你想好好睡
你要多花几塊錢
 
Lữ quán
 
Chiếu lệ sơ lai chư nạn hữu
Tất tu thụy tại xí khanh biên;
Giả như nhĩ tưởng hảo hảo thụy,
Nhĩ yếu đa hoa kỷ khối tiền.
 
Quán trọ
 
Lệ thường tù mới đến,
Phải nằm cạnh cầu tiêu;
Muốn ngủ cho ngon giấc,
Anh phải trả tiền nhiều.