A home without books is a body without soul.

Marcus Tullius Cicero

 
 
 
 
Lời Vợ Anh Phường Chèo
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Tập thơ Nguyễn Khuyến: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Xóm bên đông có phường chèo trọ,
Đương nửa đêm gọi vợ chuyện trò:
Rằng: "ta thường làm quan to,
Sao người coi chẳng ra trò trống chi?"
 
Vợ giận lắm mắng đi mắng lại:
"Tuổi đã già sao dại như ri?
Đêm hôm ai chẳng biết chi,
Người ta biết đến thiếp thì hổ thay!
 
Ở đời có hai điều nên sợ:
Sống chết người, quyền ở trong tay.
Thế mà chàng đã chẳng hay.
Còn ai sợ đến phường này nữa chăng?
 
Vả chàng vẫn lăng nhăng túng kiết,
Cuộc sinh nhai chèo hát qua thì,
Vua chèo còn chẳng ra gì,
Quan chèo vai nhọ (1) khác chi thằng hề".
Chú thích:
1. Vai nhọ: người đóng trò bôi mặt lem nhem.