Love is like a roller coaster,

Once you have completed the ride,

you want to go again.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Lời Gái Góa
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Tập thơ Nguyễn Khuyến: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chàng chẳng biết gái này gái góa
Buồn nằm suông, suông cả áo cơm
Khéo thay cái mụ tá ơm
Đem chàng tuổi trẻ ép làm lứa đôi
Chàng tuổi trẻ chơi bời quên nhọc
Gái già này sức vóc được bao?
Muốn sao, chiều chẳng được sao
Trước tuy sum họp, sau nào được lâu?
Lấy chồng vốn nhờ câu ăn mặc
Chẳng ngờ rằng đói rách hổ ngươi
Vốn xưa cha mẹ dặn lời
Tư bôn lại phải kẻ cười người chê
Hỡi mụ hỡi, thương chi thương thế?
Thương thì hay, nhưng kế chẳng hay
Thương thì gạo vải cho vay
Lấy chồng thì gái góa này xin van!
 
Tác giả tự dịch bài “ Li phụ hành”