There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

 
 
 
 
Lộ Thượng - 路上
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
路上
 
脛臂雖然被緊綁
滿山鳥語與花香
自由覽賞無人禁
賴此征途減寂涼
 
Lộ thượng
 
Hĩnh tí tuy nhiên bị khẩn bang
Mãn sơn điểu ngữ dữ hoa hương
Tự do lãm thưởng vô nhân cấm
Lại thử chinh đồ giảm tịch lương.
 
Trên đường đi
 
Mặc dù bị trói chân tay,
Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng;
Vui say, ai cấm ta đừng,
Đường xa, âu cũng bớt chừng quạnh hiu.