With compassion you can die for other people, like the mother who can die for her child. You have the courage to say it because you are not afraid of losing anything, because you know that understanding and love is the foundation of happiness. But if you have fear of losing your status, your position, you will not have the courage to do it.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Lại Sang - 癩瘡
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Văn Trực: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
癩瘡
 
滿身紅綠如穿錦
成日撈搔似鼓琴
川錦囚中都貴客
鼓琴難友盡知音
 
Lại sang
 
Mãn thân hồng lục như xuyên cẩm,
Thành nhật lao tao tự cổ cầm;
Xuyên cẩm, tù trung đô quý khách,
Cổ cầm, nạn hữu tận tri âm.
 
Ghẻ lở
 
Đầy mình đỏ tím như hoa gấm,
Sột soạt luôn tay tựa gảy đàn;
Mặc gấm, bạn tù đều khách quý,
Gảy đàn, trong ngục thảy tri âm.
Chú thích
Tác giả trào phúng mình mẩy đầy ghẻ giống như mặc áo gấm, còn động tác gãi ngứa thì như gảy đàn!