There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Lá Diêu Bông
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập thơ Hoàng Cầm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
 
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
 
Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
Đâu phải Lá Diêu bông
 
Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
 
Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
 
Chị ba con
Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn
 
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
... ới Diêu bông...!
 
- Rét 1959 -