Books can be dangerous. The best ones should be labeled "This could change your life."

Helen Exley

 
 
 
 
Ký Nê Lỗ - 寄尼魯
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
寄尼魯
 
我奮鬥的君活動
君入獄的我住籠
萬里遥遥未见面
神交自在不言中
 
我們遭逢本是同
不同的是所遭逢
我居友者圈囹裡
君在仇人梏桎中
 
Ký Nê Lỗ
 
Ngã phấn đấu thì quân hoạt động,
Quân nhập ngục thì ngã trú lung;
Vạn lý dao dao vị kiến diện,
Thần giao tự tại bất ngôn trung.
 
Ngã môn tao phùng bản thị đồng,
Bất đồng đích thị sở tao phùng;
Ngã cư hữu giả quyền linh lý,
Quân tại cừu nhân cốc trất trung.
 
Gửi Nehru
 
Khi tôi phấn đấu, anh hoạt động,
Anh phải vào lao, tôi ở tù;
Muôn dặm xa với chưa gặp mặt,
Không lời mà vẫn cảm thông nhau.
 
Đôi ta cảnh ngộ vốn không khác,
Cảnh ngộ giờ đây khác bội phần;
Tôi, chốn lao tù người bạn hữu,
Anh, trong gông xích bọn cừu nhân.
Chú thích
Nê Lỗ tức Jawaharlal Nehru (1889-1964), một chiến sĩ của nền độc lập Ấn Độ và là Thủ tướng Ấn Độ từ năm 1947 đến 1964. Tác giả đã từng gặp cụ Motilal Nehru, thân sinh của Thủ tướng Nêru, cũng là một chiến sĩ lão thành, ở Hội nghị quốc tế chống chiến tranh đế quốc tại Bruxelle (Bỉ) năm !!1927.