No person who can read is ever successful at cleaning out an attic.

Ann Landers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Không Đề 2
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nguyên Văn
柳州桂林又柳州
踢來踢去像皮球
含冤踏遍廣西地
不知解到幾時休
 
Liễu Châu, Quế Lâm hựu Liễu Châu,
Dịch lai dịch khứ, tượng bì cầu;
Hàm oan đạp biến Quảng Tây địa,
Bất tri giải đáo kỷ thời hưu?
 
Không Đề 2
 
Liễu Châu, Quế Lâm lại Liễu Châu,
Đá qua đá lại, bóng chuyền nhau;
Quảng Tây đi khắp, lòng oan ức,
Giải đến bao giờ, giải tới đâu?