Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

 
 
 
 
Khoa Thi
Tập thơ Trần Tế Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nhà nýớc ba nãm mở một khoa,
Trýờng Nam thi lẫn với trýờng Hà.
Lôi thôi sĩ tử vai ðeo lọ,
Ậm ọe quan trýờng miệng thét loa.
Xe kéo rợp trời: quan sứ ðến;
Váy lê phết ðất, mụ ðầm ra.
Sao không nghĩ ðến ðiều tu sỉ?
Ngảnh cổ mà xem lại nýớc nhà.