When you look at the sun during your walking meditation, the mindfulness of the body helps you to see that the sun is in you; without the sun there is no life at all and suddenly you get in touch with the sun in a different way.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Khán "thiên Gia Thi" Hữu Cảm - 看千家詩有感
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
看千家詩有感
 
古詩偏愛天然美
山水煙花雪月風
現代詩中應有鐵
詩家也要會衝鋒
 
Khán "Thiên gia thi" hữu cảm
 
Cổ thi thiên ái thiên nhiên mỹ,
Sơn thủy yên hoa tuyết nguyệt phong;
Hiện đại thi trung ưng hữu thiết,
Thi gia dã yếu hội xung phong.
 
Cảm tưởng đọc "Thiên gia thi"
 
Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp,
Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông;
Nay ở trong thơ nên có thép,
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.
Chú thích
Thiên gia thi: tập thơ của "nghìn nhà thơ". Ở Trung Quốc có hai tuyển tập thơ Đường - Tống được mang tên Thiên gia thi. Tập đầu do Lưu Khắc Trang đời Tống tuyển chọn, lấy tên Đường Tống thiên gia thi tuyển, tập sau do Tạ Phương Đắc cuối đời Tống tuyển lại tập trước, gọi là Thiên gia thi. Có lẽ tác giả đã đọc tập thơ sau này.