He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

 
 
 
 
Kết Luận - 結論
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Khương Hữu Dụng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
結論
 
幸晤英明侯主任
而今又是自由人
獄中日記從今止
深謝侯公再造恩
 
Kết luận
 
Hạnh ngộ anh minh Hầu Chủ nhiệm,
Nhi kim hựu thị tự do nhân;
Ngục trung nhật ký tòng kim chỉ,
Thâm tạ Hầu công tái tạo ân.
 
Kết luận
 
Sáng suốt, nhờ ơn Hầu chủ nhiệm,
Tự do trở lại với mình rồi;
Ngục trung nhật ký từ đây dứt,
Tái tạo ơn sâu, cảm tạ người.