Books are a uniquely portable magic.

Stephen King

 
 
 
 
Hỏi Vợ
Tác giả: Tản Đà
Tập thơ Tản Đà: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một hôm trăm ngẩn mười ngơ
Ngồi buồn lấy giấy viết thơ hỏi trời
Xem thơ trời cũng bược cười
Cười cho hạ giới có người oái oăm
Khách hà nhân giả
Cớ làm sao suồng sã dám đưa thơ
Chốn thiên cung ai kén rẻ bao giờ
Chi những sự ngẩn ngơ mà giấy má
Chức Nữ tảo tùng giai tế giá
Hằng Nga bất nại bảo phu niên
Mở then mây quăng trả bức hồng tiên
Mời khách hãy ngồi yên trong cõi tục
Người đâu kiếp trước Đông Phương Sóc
Trộm đào tiên quen học thói ngày xưa
Trần gia đầy mãi không chừa