A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

 
 
 
 
Hoá Ra Dưa
Tập thơ Trần Tế Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ước gì ta hóa ra dưa
Để cho người tắm nước mưa chậu đồng!
Ước già ta hóa ra hồng
Để cho người bế người bồng trên tay