One does not fall “in” or “out” of love. One grows in love.

Leo Buscaglia

 
 
 
 
Héo Mòn Một Xâu
Tập thơ Nguyễn Vĩnh Tiến: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cười cười một chuỗi
Ta thử bụng ta
Có mùa thóc lép
Lợp trên mái nhà
Có mùa hoa cà
Tự nhiên tím tái
 
Bà ví lông gà
Vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời
Như lời mối lái
Ta ví tình ta
Như trò nghịch dại
 
Ta lên kẻ chợ
Có buôn được đâu
Khi về lúc lắc
Héo mòn một xâu
Qua đò lộn túi
Anh lái gật đầu.