Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
 
Hầu Chủ Nhiệm Ân Tặng Nhất Bộ Thư - 侯主任恩贈一部書
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Đỗ Văn Hỷ
Tập thơ Đỗ Văn Hỷ: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
侯主任恩贈一部書
 
頃乘主任送書來
讀罷精神覺頓開
領袖偉言如在耳
天邊轟動一聲雷
 
Hầu chủ nhiệm ân tặng nhất bộ thư
 
Khoảnh thừa chủ nhiệm tống thư lai,
Độc bãi tinh thần giác đốn khai;
Lãnh tụ vĩ ngôn như tại nhĩ,
Thiên biên oanh động nhất thanh lôi.
 
Chủ nhiệm họ Hầu tặng một bộ sách
 
Sách ngài Chủ nhiệm mới đưa sang,
Đọc đoạn, tinh thần chợt mở mang;
Còn vẳng bên tai lời lãnh tụ,
Chân trời một tiếng sấm rền vang.
Chú thích
Hầu Chủ nhiệm, tức Hầu Chí Minh, Thiếu tướng, Chủ nhiệm Cục chính trị chiến khu IV, người đã trực tiếp thả tác giả theo lệnh của Tưởng Giới Thạch. Được tiếp xúc với Người, ông từng tỏ lòng mến phục.