Khi học trò đã sẵn sàng, thầy giáo sẽ xuất hiện.

Ngạn ngữ cổ Trung Hoa

 
 
 
 
Hạnh Thiên Trường Hành Cung
Tập thơ Trần Nhân Tông: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
行 天 長 行 宮
 
景 清 幽 物 亦 清 幽
十 二 仙 州 此 一 州
百 步 生 歌 禽 百 舌
千 行 奴 僕 橘 千 頭
月 無 事 照 人 無 事
水 有 秋 含 天 有 秋
四 海 已 清 塵 已 靖
今 年 遊 勝 昔 年 遊>
 
Hạnh Thiên Trường hành cung3
 
Cảnh thanh u vật diệc thanh u
Thập nhị tiên châu thử nhất châu.
Bách bộ sinh ca, cầm bách thiệt,
Thiên hàng nô bộc, quất thiên đầu
Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự
Thủy hữu thu hàm thiên hữu thu.
Tứ hải dĩ thanh, trần dĩ tĩnh
Kim niên du thắng tích niên du.
 
Dịch thơ:
 
Dạo chơi hành cung Thiên Trường
 
Cảnh thanh u vật cũng thanh u
Mười mấy châu tiên ấy một châu.
Trăm tiếng đàn chim, dàn nhạc hát
Nghìn hàng đám quít, đám quân hầu
Trăng vô sự chiếu người vô sự
Nước có thu lồng trời có thu.
Vừa bốn bể trong, vừa bụi lặng
Ðộ xưa so với độ nay thua.
 
(Bản dịch khuyết danh)