Tôi tin những muộn phiền và thất bại đến với mình là nền tảng giúp tôi có thể cảm nhận cuộc sống ở một mức cao hơn.

Anthony Robbins

 
 
 
 
Giễu Ngýời Thi Ðỗ
Tập thơ Trần Tế Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một ðàn thằng hỏng ðứng mà trông,
Nó ðỗ khoa này có sýớng không!
Trên ghế, bà ðầm ngoi ðít vịt,
Dýới sân, Ông cử ngẩng ðầu rồng.