The act of love . . . is a confession. Selfishness screams aloud, vanity shows off, or else true generosity reveals itself.

Albert Camus

 
 
 
 
Giải Trào - 解嘲
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Văn Trực: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
解嘲
 
吃公家飯住公房
軍警輪班去護從
玩水遊山隨所適
男兒到此亦豪雄
 
Giải trào
 
Ngật công gai phạn trú công phòng
Quân cảnh luân ban khứ hộ tòng
Ngoạn thủy du sơn tùy sở thích
Nam nhi đáo thử diệc hào hùng!
 
Pha trò
 
Ăn cơm nhà nước ở nhà công,
Lính tráng thay phiên đến hộ tòng;
Non nước dạo chơi tùy sở thích,
Làm trai như thế cũng hào hùng!