Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ðêm Mona Lisa
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
NgýõÌi ðaÌn baÌ tôi lõÞ gãòp trong ðêm
Tuyêòt nhý naÌng Mona Lisa tôi ðaÞ gãòp
NaÌng bôÒ dýõÞng hõn râìt nhiêÌu thiòt naòc
Tôi "ba roòi" trong tiêìng hoÒi lõÌi chaÌo
 
Trên toìc naÌng tôi ðâòu môòt con sâu
Sõìm ðâòp caình rôÌi bay ði nhý býõìm
NaÌng haÌm tiêìu nhý hoa quyÌnh nõÒ muôòn
Týò nhiên hýõng nên tôi hýÞu xaò nhiÌn
 
RôÌi lãòng leÞ laÌm baÌi thõ ãn trôòm
CuÞng nhõÌ trõÌi, tôi coì chuìt thông minh
**
Ðêm dãìt naÌng chaòy ra khoÒi býìc tranh
 
Bâòt công tãìc hôÌn tôi ðang cuìp ðiêòn
NaÌng dãòn tôi ðýÌng liêìc ngang doÌm leìn
Ðãòt ðôÌng týÒ tôi ðêìn chôÞ câÌn nhiÌn
Tôi ngãìm daòi khõÌ môòt coÞi nhân sinh
 
Thuì vaÌ ngýõÌi mong manh nhý sõòi chiÒ
Tôi không biêìt gâÌm tôi không biêìt hiì
Vâòy thiÌ tôi ðiìch thýòc giôìng con ngýõÌi
Con ngýõÌi âìy noìi môòt câu coì lyì:
 
Em, em, em vaÌ chiÒ coì em thôi
**
Ðêm bôÞng võÞ oÌa aình saìng trên môi
NgýõÌi ðaÌn baÌ trõÒ nên không coì tuôÒi
 
NaÌng haìt môòt baÌi ðâÌy thýìc ãn cho tim tôi bõìt ðoìi
NaÌng ca môòt triìch ðiêòu Bôhêmiêng cho tôi lâìy thãng bãÌng
NaÌng bay nhý chim không sõò caình rýÌng
NgôÞ nghiòch haìt trên ðôÌi tôi ðâÌy soÒi
 
NaÌng týò vêò bãÌng kinh nghiêòm cuÒa baÌ côì, baÌ sõ, baÌ ngoaòi
RãÌng con quaò noì kêu laÌ nam ðaìo nýÞ phoÌng
Trýõìc thýì vuÞ khiì vô cuÌng lõòi haòi
Tôi ðaÞ ðâÌu haÌng rôÌi nhiìch laòi gâÌn hõn
 
**
Ðêìn bây giõÌ môi mõìi thâòt laÌ son
ÐoÒ nhý lýÒa ngýõÌi ðaÌn ông thâÌn thoaòi
ÐoÒ nhý maìu bôò tuâÌn hoaÌn ðang chaÒy
 
ÐoÒ nhý em con rãìn cuÒa Chuìa TrõÌi
ÐoÒ nhý tôi: traìi câìm nuôìt chýa trôi
TrâÌn truòi nhaÒy xuôìng trâÌn gian gieo giôìng
Em sinh ðeÒ môòt ðêm ngaÌn giâìc môòng
 
Tôi nãÌm mõ ðâìm ngýòc tiêìc xuân thiÌ
ChiÒ ao ýõìc toìc râu daÌi nhý voÞng
Ru em nãÌm quên Cung Oaìn ngâm thi
**
Tôi giao hêìt cho naÌng bao ðoì tuôÒi
Nhý bao ðoì xu chãÒng ðaìng laÌ giÌ
Ôi ðêm laò tuôÒi tôi thaÌnh giâìy baòc
Em haÞy xaÌi cho tôi chêìt mau ði!