God be thanked for books! they are the voices of the distant and the dead, and make us heirs of the spiritual life of past ages.

W.E. Channing

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Em Đi Ii
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em đi có lẽ cũng vì
Bởi không đi cũng có người đi thay
Cậy em em ở lại nhà
Chịu chơi thay thế ruột rà máu me
Giữa đường đứt gánh hoa huê
Cành chim lá gió sơn khê dịch hành
Lên đường chị sẽ bước nhanh
Qua cầu dịch thể tựu thành dịch thân
Phong tình cổ lục tơ trần
Trước đèn lần giở chuyên cần năm canh
Mai sau chia ngọn xẻ ngành
Em từ bốn biển em thành năm châu
( trích tập thơ Như Sương )