Where the sacred laws of honour are once invaded, love makes the easier conquest.

Addison

 
 
 
 
Đối Ẩm Với Đỗ Mục
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nằm mơ đối ẩm cùng Đỗ Mục
Rượu nửa phần trong, nửa phần đục
Hai thằng giành nhau uống một chung
Lúc cạn nhìn nhau ứa nước mắt
 
Đỗ Mục mang hài, ta chân đất
Người xưa làm quan, ta thường dân
Hẳn ngàn năm trước huynh đã khóc
Khiến ngàn năm sau đệ rưng rưng
 
Huynh nổi tiếng bạc tình thi sĩ
"Lạc phách giang hồ tái tửu thành"
Ta là lính quân hàm binh sĩ
Cũng từng ở các chốn lầu xanh
 
Hà tất bàn chi sang trận mạc
Rủi lát nữa tên bay đạn lạc
Đệ chui xuống đất, huynh lên trời
Vò rượu để không buồn muốn khóc
 
Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu
Thà ngồi đây bàn về phụ nữ
Tội nghiệp cho huynh thằng đẹp trai
Xuống Dương Châu chỉ nhậu lai rai
 
Mà phụ nữ ngày xưa chắc ngộ
Đâu có cọt- xê, chỉ có yếm đào
Nếu huynh nghiền gái mời ra phố
Tốn chục đồng quên hết binh đao
 
Thứ nữa mời huynh một điếu thuốc
"ba số" thơm râu không chê được
Huynh xưa là Thứ sử nhà Đường
Dọc tẩu gối ả đào say khướt
 
Riêng ta phận lính nên đành lác
Tướng sang mà vẫn kiếp ngựa thồ
Trời ơi, hai đứa thơ chưa khạc
Tiếng gà nở gáy rách cơn mơ