Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

 
 
 
 
Độc Tưởng Công Huấn Từ - 讀蔣公訓詞
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Đỗ Văn Hỷ
Tập thơ Đỗ Văn Hỷ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
讀蔣公訓詞
 
百折不回向前進
辜臣孽子義當然
決心苦幹與硬幹
自有成功的一天
 
Độc Tưởng công huấn từ
 
Bách chiết bất hồi, hướng tiền tiến,
Cô thần nghiệt tử, nghĩa đương nhiên;
Quyết tâm, khổ cán dữ ngạnh cán,
Tự hữu thành công đích nhất thiên.
 
Đọc lời giáo huấn của ông Tưởng
 
Gian khó không lùi, vẫn tiến lên,
Thù nhà nợ nước, nghĩa đương nhiên;
Quyết tâm gắng gỏi và kiên nghị,
Nhất định thành công sẽ có phen.
Chú thích
Ông Tưởng, tức Tưởng Giới Thạch, Tổng tư lệnh quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc lúc bấy giờ.