Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing.

Harper Lee

 
 
 
 
Đổ Phạm - 賭犯
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Huệ Chi & Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
賭犯
 
公家不給賭犯飯
欲令他們悔前非
硬犯餚饌天天有
窮犯飢涎共淚垂
 
Đổ phạm
 
Công gia bất cấp đổ phạm phạn
Dục linh tha mẫn hối tiền phi
"Ngạnh" phạm hào soạn thiên thiên hữu
Cùng phạm cơ diên cộng lệ thùy.
 
Tù đánh bạc
 
Quan không cấp bữa cho tù bạc,
Để họ mau chừa tội cũ hơn;
Tù "cứng" ngày ngày no rượu thịt,
Tù nghèo, dãi với lệ cùng tuôn.