Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Đêm Cuối Cùng
Tác giả: Nguyễn Bính
Tập thơ Nguyễn Bính: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hội làng mở giữa mùa thu,
Trời cao gió cả trăng như ban ngày.
 
Hội làng còn một đêm nay,
Gặp em còn một lần nầy nữa thôi.
Phường chèo đóng Nhị độ Mai,
Sao em lại đứng với người đi xem?
Mấy lần tôi muốn gọi em,
Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.
 
Tình tôi mở giữa mùa thu,
Tình em lẳng lặng kín như buồng tằm.
 
1936