Fiction reveals truths that reality obscures.

Jessamyn West

 
 
 
 
Đáy Khuya
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gửi Trần Cao Lĩnh và Nguyễn Đức Cung
Tôi trở lại đáy khuya ngồi với bóng
Những chiếc bàn trật khấc nỗi cô đơn
Em nên biết cuộc đời tôi đã hết
Có thương nhau lo hộ nhúm xương tàn.