I divide all readers into two classes; those who read to remember and those who read to forget.

William Lyon Phelps

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đáo Trưởng Quan Bộ - 到長官部
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
到長官部
 
想這難關是最后
自由日子快來臨
那知還有難關在
我們應該解桂林
 
Đáo trưởng quan bộ
 
Tưởng giá nan quan thị tối hậu,
Tự do nhật tử khoái lai lâm;
Na tri hoàn hữu nan quan tại:
Ngã mẫn ưng cai giải Quế Lâm.
 
Đến dinh trưởng quan
 
Tưởng qua cửa ải này là hết,
Ngày tự do âu cũng chẳng chầy;
Nào biết gian nan còn ải nữa:
Quế Lâm còn phải giải đi ngay.
 
Quế Lâm: thủ phủ của tỉnh Quảng Tây.