Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đáo Liễu Châu - 到柳州
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
到柳州
 
千阜萬苦非無限
九日吾人到柳州
回顧百餘天惡夢
醒來面尚帶餘愁
 
Đáo Liễu Châu
 
Thiên tân vạn khổ phi vô hạn,
Cửu nhật ngô nhân đáo Liễu Châu;
Hồi cố bách dư thiên ác mộng,
Tỉnh lai diện thượng đới dư sầu.
 
Đến Liễu Châu
 
Muôn cay nghìn đắng đâu vô hạn,
Mồng chín ta vừa đến Liễu Châu;
Ngoảnh lại hơn trăm ngày ác mộng,
Tỉnh ra, trên mặt vẫn vương sầu.
 
9-12
Chú thích
Liễu Châu: một thành phố của tỉnh Quảng Tây, trên đường từ Nam Ninh đi Quế Lâm.
Trong nguyên bản, sau bài này còn có bài Liễu Châu ngục 柳州獄, nhưng chỉ có đầu đề, không có thơ.