Meditation can help us embrace our worries, our fear, our anger; and that is very healing. We let our own natural capacity of healing do the work.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đánh Em Đau
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Có khi vò một cành hoa
Bỗng lên hương mới như là đậm sâụ
Anh không vò nát em đâu
Nhưng anh có lúc đánh râù lòng e
Muốn cho em khổ, em phiền,
Đánh đau em để bắt đền sầu anh