Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a book.

Author Unknown

 
 
 
 
Đăng Sơn
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
登山
 
攜杖登山觀陣地
萬重山擁萬重雲
義兵壯氣吞牛斗
誓滅豺狼侵掠軍
 
Đăng sơn
 
Huề trượng đăng sơn quan trận địa
Vạn trùng sơn ủng vạn trùng vân
Nghĩa binh tráng khí thôn Ngưu Đẩu
Thệ diệt sài lang xâm lược quân.
 
Lên núi
 
Chống gậy lên non xem trận địa
Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây
Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu
Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.
 
1950