Reading is to the mind what exercise is to the body.

Richard Steele, Tatler, 1710

 
 
 
 
Dạ Vũ
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tập thơ Bạch Cư Dị: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tảo cung đề phục yết
Tàn đăng diệt hựu minh
Cách song tri dạ vũ
Ba tiêu tiên hữu thanh.
Dịch Nghĩa
Con dế mèn buổi sớm hết kêu rồi lại ngừng
Ngọn đèn tàn lụi lại sáng
Cách cửa sổ biết đêm có mưa
Vì vừa mới nghe tiếng lộp độp trên tàu lá chuối.
Dịch Thơ
Mưa đêm
Dế giun rên mỏi lại ngừng,
Đèn tàn muốn tắt lại bừng sáng ra.
Cách song đêm biết mưa sa,
Tiếng nghe lộp độp chăng là tàu tiêu.
Tản Đà dịch.