Books support us in our solitude and keep us from being a burden to ourselves.

Jeremy Collier

 
 
 
 
Dã Cảnh - 野景
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
野景
 
我來之時禾尚青
現在秋收半已成
處處農民顏帶笑
田間充滿唱歌聲
 
Dã cảnh
 
Ngã lai chi thì hòa thượng thanh
Hiện tại thu thu bán dĩ thành
Xứ xứ nông dân nhan đới tiếu
Điền gian sung mãn xướng ca thanh.
 
Cảnh đồng nội
 
Tới đây khi lúa còn con gái,
Gặt hái hôm nay quá nửa rồi;
Khắp chốn nông dân cười hớn hở,
Đồng quê vang dậy tiếng ca vui.