Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

 
 
 
 
Cũng Mục Lá Xương Phơi
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi sống suốt bốn mươi năm khật khưởng
Và trên đầu chỉ một cánh dơi
Hồn tôi chảy trong giòng sông đã lấp
Cây nửa đường cũng mục lá xương phơi.