If there's a book you really want to read but it hasn't been written yet, then you must write it.

Toni Morrison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Cục Ta Cục Tác
Tập thơ Samuel Iakovlevich Marshak: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Con gà cục ta cục tác
Một sáng đẹp trời tháng hai
Cứ thế cục ta cục tác
Cục ta rồi cục tác hoài
 
Con gà cục ta cục tác
Một sáng đẹp trời tháng tư
Cứ thế cục ta cục tác
Trong xoong cho đến chín dừ!