Love is one long sweet dream, and marriage is the alarm clock.

Unknown

 
 
 
 
Công Kim - 工金
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
工金
 
煮一鍋飯六毛錢
一盆開水銀一元
一元買物得六角
獄中价格定昭然
 
Công Kim
Chử nhất oa phạn lục mao tiền,
Nhất bồn khai thủy ngân nhất nguyên;
Nhất nguyên mãi vật đắc lục giác,
Ngục trung giá cách định chiêu nhiên.
 
Tiền Công
Thổi một nồi cơm, trả sáu hào,
Nước sôi mỗi chậu, một đồng trao;
Một đồng của đáng sáu hào chỉ,
Giá cả trong tù định rõ sao!