This will never be a civilized country until we expend more money for books than we do for chewing gum.

Elbert Hubbard

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Chúc Than - 粥攤
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Huệ Chi & Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
粥攤
 
路旁樹影涼陰下
一椽茅蘆是酒樓
冷粥白鹽供食譜
行人過此暫停留
 
Chúc than
 
Lộ bàng thụ ảnh lương âm hạ
Nhất chuyến mao lư thị "tửu lâu"
Lãnh chúc bạch diêm cung thực phổ
Hành nhân quá thử tạm đình lưu.
 
Hàng cháo
 
Ven đường nấp dưới bóng lùm cây,
Một túp lều tranh: "tiệm rượu" đây;
Nào món cháo hoa và muối trắng,
Đường xa, khách tạm nghỉ nơi này.