Books let us into their souls and lay open to us the secrets of our own.

William Hazlitt

 
 
 
 
Chùa Hương
Tập thơ Hồ Xuân Hương: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bầy đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom.
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.
 
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.