Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Chữ Tình
Tác giả: Bac Tu
Tập thơ Bac Tu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tụng kinh gõ mõ chắc gì an
Lẩn quẩn trong am trí có nhàn
Mắt mí lim rim hình quỷ dữ
Miệng môi mấp máy nét chiên ngoan
 
Vào ra sớm tối thân buồn chán
Lui tới đêm ngày xác khóc than
Tưởng chạy duyên đày thêm nỗi nhớ
Thôi về vá lại mảnh tình tan!