Having your book turned into a movie is like seeing your oxen turned into bouillon cubes.

John LeCarre

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Chơi Trăng
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gặp tuần trăng sáng dạo chơi trăng
Sẵn nhắn vài câu hỏi chị Hằng
"Non nước tơi bời sao vậy nhỉ?
Nhân dân cực khổ biết hay chăng?
Khi nào dấy được quân anh dũng
Để dẹp cho tan bọn nhố nhăng?
Nam Việt bao giờ ta giải phóng?
Nói cho nghe thử, hỡi cô Hằng".
 
Trăng rằng: "Tôi kính trả lời ông
Tôi đã từng soi khắp núi sông
Muốn biết tự do chầy hoặc chóng
Thì xem tổ chức khắp hay không
Nước nhà giành lại nhờ gan sắt
Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng
Tổ chức, tuyên truyền càng rộng rãi
Tức là cách mạng chóng thành công".
 
21-8-1942