A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

 
 
 
 
Chiều Xuân Trung Kỳ
Tác giả: Hồ Dzếnh
Tập thơ Hồ Dzếnh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều xuân sang chuyến đò đông
Trai tơ khăn lục, gái hồng thắm môi.
Da sông mát rãi da trời,
Đây mùa xuân bén trên loài cỏ hoa.
 
Hiu hiu ... chiều ngả tà tà...
Buồn lên xóm vắng, cây nhòa khói xa.
 
Đời em như một lời tranh
Và gần như tiếng bên đình trẻ reo.
 
Nghìn thu hội lại một chiều,
Buồn hơn nhớ, nhẹ hơn điều trông mong.
 
Có tơ giăng mối hai lòng,
Có muôn quan gió luồn trong một người.