Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

Steve Maraboli

 
 
 
 
Chiếc Cầu
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Tặng Hoài Thu)
Chiếc cầu bắc nhịp đôi bờ
Người đi để lại cầu trơ một mình
Sông Hương nước vẫn còn xanh
Người đi biệt! để ngày xanh úa tàn.