If you truly get in touch with a piece of carrot, you get in touch with the soil, the rain, the sunshine. You get in touch with Mother Earth and eating in such a way, you feel in touch with true life, your roots, and that is meditation. If we chew every morsel of our food in that way we become grateful and when you are grateful, you are happy.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Chán Chộ
Tác giả: Phùng Quán
Tập thơ Phùng Quán: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mới bước chân ra
Anh đà quay lại
Mặt em anh chộ[1] cả ngày
Anh không chán răng anh…?
 
Nói chi mà lạ rứa em
Có khi mô con chim bay chán trời xanh
Con cá lội chán nước
Ngọn lửa chán củi cành?…
 
Chỉ khi mô
Con sông chán chảy
Ngọn gió chán thổi
Cây đờn chán dây
Bàn tay chán ngón
Cái nón chán quai
Vừng trăng chán soi
Rễ cây chán đất
 
Đến lúc chừ
Anh mới chán chộ mặt em
 
(Trích Trăng Hoàng Cung)
Chú thích
1. Tiếng địa phương: Ngó, thấy