Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Chán Chộ
Tác giả: Phùng Quán
Tập thơ Phùng Quán: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mới bước chân ra
Anh đà quay lại
Mặt em anh chộ[1] cả ngày
Anh không chán răng anh…?
 
Nói chi mà lạ rứa em
Có khi mô con chim bay chán trời xanh
Con cá lội chán nước
Ngọn lửa chán củi cành?…
 
Chỉ khi mô
Con sông chán chảy
Ngọn gió chán thổi
Cây đờn chán dây
Bàn tay chán ngón
Cái nón chán quai
Vừng trăng chán soi
Rễ cây chán đất
 
Đến lúc chừ
Anh mới chán chộ mặt em
 
(Trích Trăng Hoàng Cung)
Chú thích
1. Tiếng địa phương: Ngó, thấy