There's nothing to match curling up with a good book when there's a repair job to be done around the house.

Joe Ryan

 
 
 
 
Cảnh Binh Đảm Trư Đồng Hành - 警兵擔豬同行
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
警兵擔豬同行
 
警士擔豬同路走
豬由人擔我人牽
人而反賤於豬仔
因為人無自主權
 
世上千辛和萬苦
莫如失卻自由權
一言一動不自主
如牛如馬任人牽
 
Cảnh binh đảm trư đồng hành
 
Cảnh sĩ đảm trư đồng lộ tẩu
Trư do nhân đảm ngã nhân khiên
Nhân nhi phản tiện ư trư tử
Nhân vị nhân vô tự chủ quyền.
 
Thế thượng thiên tân hòa vạn khổ
Mạc như thất khước tự do quyền
Nhất ngôn nhất động bất tự chủ
Như ngưu như mã nhậm nhân khiên.
 
Cảnh binh khiêng lợn cùng đi
 
Khiêng lợn, lính cùng đi một lối,
Ta thì người dắt, lợn người khiêng;
Con người coi rẻ hơn con lợn,
Chỉ tại người không có chủ quyền.
 
Trên đời nghìn vạn điều cay đắng,
Cay đắng chi bằng mất tự do?
Mỗi việc mỗi lời không tự chủ,
Để cho người dắt tựa trâu bò!