Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

 
 
 
 
Cảnh Báo (Thập Nhất Nguyệt Thập Nhị Nhật) - 警報(十一月十二日)
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
警報(十一月十二日)
 
敵机浩蕩到天中
避襲人民跑一空
我們出籠避空襲
人人歡喜得出籠
 
Cảnh báo (Thập nhất nguyệt thập nhị nhật)
 
Địch cơ hạo đãng đáo thiên trung,
Tỵ tập nhân dân bào nhất không;
Ngã mẫn xuất lung tỵ không tập,
Nhân nhân hoan hỉ đắc xuất lung.
 
Báo động (Ngày 12 tháng 11)
 
Máy bay địch bỗng đến ào ào
Tất cả nhân dân chạy xuống hào,
Cửa mở cho tù ra lánh nạn,
Sổ lồng, ai nấy khoái làm sao!