Books can be dangerous. The best ones should be labeled "This could change your life."

Helen Exley

 
 
 
 
Cảm Cố Trương Bộc Dịch Chư Kĩ
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tập thơ Bạch Cư Dị: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hoàng kim bất tích mãi nga mi
Giản đắc như hoa tam tứ chi
Ca vũ giáo thành tâm lực tận
Nhất triêu thân khứ bất tương tuỳ!
 
 
Dịch Nghĩa
 
Cảm nghĩ về các kỹ nữ của ông Trương bộc dịch đã mất
 
Không tiếc vàng,bỏ ra mua gái mày ngài,
Chọn được ba bốn cô nàng đẹp như hoa.
Dạy cho họ biết hát múa,hơi sức ông kiệt quệ,
Một sớm đem thân ra đi,chẳng cô nào theo!
 
 
Dịch Thơ
Mua gái mày xanh chẳng tiếc vàng,
Như hoa khéo chọn mấy cô nàng.
Dạy cho múa hát bao công sức,
Một sớm về âm chẳng kẻ màng!
Lê Nguyễn Lưu dịch